Nakladanie s odpadmi 2017-12-10T13:02:38+00:00

Triedený zber v obci Soblahov

Triedený zber odpadu v obci prebieha celoročne na stojiskách triedeného zberu do 1100-litrových farebne odlišných veľkokapacitných kontajnerov (papier, plasty, sklo, kovový odpad), v zbernom dvore v čase prevádzkovej doby do veľkoobjemových kontajnerov (papier, plasty, sklo, drobný stavebný odpad, biologicky rozložiteľný odpad, objemný odpad).

Na stojiskách triedeného zberu sú podľa hustoty obyvateľstva v danej lokalite a prevládajúceho zloženia odpadu umiestnené nádoby na:

Zberné nádoby modrej farby s označením PAPIER
Patrí sem Nepatrí sem
 Papier, noviny, časopisy, zošity, letáky, kancelársky papier, staré knihy, lepenky vrátane vlnitých, papierové vrecká, iné papierové obaly a akékoľvek útržky neznečisteného papiera  Znečistený, zamastený papier, kopírovací papier, povoskovaný papier, papier kombi-novaný s inými materiálmi (s plastom, ko-vom, napr. šanóny – je potrebné jednotlivé súčasti oddeliť), tetrapaky, celofán, jednorazové plienky

Frekvencia vývozu: 2x mesačne

Zberné nádoby žltej farby s označením PLASTY
Patrí sem Nepatrí sem
 ET a PE fľaše od pitných vôd a nápojov, jedlých olejov, PE-HD fľaše (fľaše o čistiacich prostriedkov, šampónov, aviváží, destilovanej vody, tekutých mydiel, bandasky neznečistené olejom a pod.), LD-PE fólie (igelitové tašky, fólie z pracích práškov, fólie zo stavebnín a pod.), LLD-PE fólie (tzv. streč fólia).  Znečistené plasty zeminou, zvyškami potravín, nebezpečnými látkami (motorový, mazací olej, ropné látky, farby, riedidlá a pod.), tetrapaky, linoleum, guma, kabelky, molitan, plastikové nádoby

Frekvencia vývozu:

v období od 1.4. – 30.9. 1x za 7 dní
v období od 1.10. – 31.3. 1x za 14 dní

Zberné nádoby zelenej farby s označením SKLO
Patrí sem Nepatrí sem
Biele a farebné nevratné sklo, zaváraninové poháre, sklené črepy, tabuľové sklo bez drôtenej vložky, sklo očistené od zvyškov pôvodného obsahu. Plexisklo, zrkadlá, keramika, porcelán (taniere, šálky), autosklo, TV obrazovky, sklá s kovovou výplňou, zaváracie poháre s pôvodným obsahom, s kovovými a plastovými viečkami.

Frekvencia vývozu: podľa potreby

Zberné nádoby červenej farby s označením KOVY
Patrí sem Nepatrí sem
Vyprázdnené, opláchnuté a stlačené kovové a hliníkové plechovky od alko a nealko nápojov, konzervy, železné a hliníkové spreje od deodorantov – prázdne a bez obsahu tlaku, kovové nádoby a obaly neznečistené ropnými látkami, farbami, farebné kovy, kúsky drôtu, plech, nepotrebné kovové náradie, spojovací materiál, kovový riad menších rozmerov – hrnce, príbory, kovové časti nábytku, iné kovy menších rozmerov. Iné zložky ako sklo, plasty, drevo a iné, plechovky znečistené od farieb, náterov, lakov, riedidiel, tmelov, zvyškami potravín, železné a hliníkové spreje, ktoré obsahovali farby, laky; nádoby od sprejov, ktoré sú pod tlakom, kovové nádoby a obaly znečistené od ropných produktov – oleje, pohonné hmoty, kartuše montážnej peny, olejové filtre, akumulátory, monočlánky, elektro-zariadenia ani ich časti, hasiace prístroje, plastové tašky a vrecia naplnené kovovým odpadom.

Frekvencia vývozu: podľa potreby


JEDNOTLIVÉ ZLOŽKY ODPADOV JE NUTNÉ UKLADAŤ DO PREDPÍSANÝCH NÁDOB. DO NÁDOB SA NESMIE VHADZOVAŤ ODPAD, KTORÝ TAM NEPATRÍ:

  • § 115 ods. 1 písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z.: P RIESTUPKU SA DOPUSTÍ TEN , KTO ULOŽÍ DO ZBERNEJ NÁDOBY URČENEJ NA TRIEDENÝ ZBER INÝ DRUH ODPADU AKO TEN , PRE KTORÝ JE ZBERNÁ NÁDOBA URČENÁ .
  • § 115 ods. 2 písm. a) zákona č. 79/2015 Z. z.: Z A PRIESTUPOK PODĽA ODS . 1 PÍSM . B ) MOŽNO ULOŽIŤ POKUTU DO 1 500 EUR .
  • § 115 ods. 3 písm. a): Priestupky podľa ods. 1 písm. a) až k) prejednáva obec.

NA ZBERNOM DVORE (ul. Soblahovská 65), sú umiestnené veľkoobjemové kontajnery na triedený odpad: papier, plasty, sklo pravidla väčších rozmerov (tabuľové sklo, obalové fólie, kartóny a pod.), objemný odpad, biologicky rozložiteľný odpad a drobný stavebný odpad.

Zberný dvor je otvorený:
pondelok – sobota: 8.00 – 17.30 hod.
telefonický kontakt: 0902 999 458, dispečing 032/640 13 40

Odpad sa nesmie ponechať mimo objektu zberného dvora a zberného miesta (pred bránou, na chodníku) a mimo určenej prevádzkovej doby:

  • § 115 ods. 1 písm. a) zákona č. 79/2015 z. z.: priestupku sa dopustí ten , kto uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou .
  • § 115 ods. 2 písm. a) zákona č. 79/2015 z. z.: za priestupok podľa ods. 1 písm . a ) možno uložiť pokutu do 1 500 EUR.
Elektroodpad

Zber elektroodpadu sa uskutočňuje prostredníctvom mobilného Eko-skladu 2x ročne

Patrí sem Nepatrí sem
chladničky, televízory, počítače, monitory, tlačiarne, skenery, mikrovlnné rúry, vysávače, elektronika, ventilátory, variče, ohrievače, elektrické sporáky a rúry, atď. rýchlovarné kanvice, žehličky, hriankovače, mobilné telefóny, adaptéry, depilátory, tablety, telefónne aparáty, myšky, klávesnice, USB kľúče, drobné počítačové príslušenstvo, MP3 prehrávače, vysielačky, kalkulačky, atď. Tlačiarenské tonery, CD a DVD nosiče, diskety, žiarivky, žiarovky, akumulátorové batérie, video-kazety

Elektroodpad musí obsahovať všetky súčiastky vrátane káblov.

Elektroodpad nepatrí do objemného odpadu!
JE ZAKÁZANÉ ukladať EO do veľkoobjemových kontajnerov rozmiestnených po obci v rámci jarného a jesenného upratovania, alebo zmiešavať veľmi malý elektroodpad s inými zložkami komunálneho odpadu, napr. vhadzovať do uličných nádob na odpad, zberných nádob pre domácnosti alebo do nádob na triedený odpad na stojiskách triedeného zberu. Podľa ustanovení zákona o odpadoch sú v rámci spätného odberu elektroodpadu povinní bez poplatku prevziať elektroodpad aj distribútori – predajne elektrozariadení na výmennom základe kus za kus, t. z. ak si zákazník kupuje nový elektrospotrebič a starého elektrospotrebiča rovnakej kategórie a funkcie sa chce zbaviť. Ak ide o veľmi malý elektroodpad zo svetelných zdrojov, sú elektropredajne povinné bezplatne a bez povinnosti zákazníka zakúpiť si nové elektrozariadenie, tento EO prijať.

Batérie a akumulátory

Zber prenosné batérii – monočlánkov sa uskutočňuje prostredníctvom mobilného Ekoskladu najmenej 1x ročne.

Staré automobilové batérie sú povinní od fyzických osôb v rámci spätného zberu použitých autobatérií a akumulátorov bezplatne prijať distribútori týchto batérií (predajne, servisy) a nesmú byť viazané na kúpu novej batérie alebo akumulátora, ani iného tovaru.

Odpadové pneumatiky

Keďže obec podľa zákona nemá oprávnenie odoberať odpadové pneumatiky, tieto je možné odovzdať len u ich distribútorov – predajne, servisy. odber je povinný a bezplatný.

Oddelene zbierané druhy komunálnych odpadov

K oddelene zbieraným druhom komunálnych odpadov, t. j. odpadov, ktoré zákon zakazuje ukladať na skládku, či už z dôvodu možnosti ich opätovného použitia, alebo z dôvodu rizika poškodenia životného prostredia pre ich nebezpečné vlastnosti. Patria k nim: použité šatstvo, liečivá a odpady obsahujúce nebezpečné látky.

Šatstvo, textílie, odpady inak nešpecifikované – obuv

3 kontajnery sú rozmiestnené takto:

  • 1 ks pri Pohostinstve u Hrocha
  • 2 ks pri pošte
Patrí sem Nepatrí sem
Použité odevy, textílie, záclony, závesy, posteľná bielizeň, textilné hračky, posteľné prikrývky, deky, obuv Priemyselnými olejmi znečistené, vlhké, poškodené nepoužiteľné šatstvo, textílie, obuv, prikrývky … koberce

Zozbierané veci sú určené na humanitárne účely na opätovné použitie.

Liečivá

zbierajú sa: nespotrebované humánne a veterinárne lieky, ortuťové
teplomery. Odpad odovzdajte v lekárni.

Odpadové oleje a tuky, farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami

Zber zabezpečuje obec podľa potreby najmenej 1x ročne prostredníctvom zmluvného vývozcu do mobilného eko kontajnera. Dátum konania je oznámený miestnym rozhlasom.

Patrí sem Nepatrí sem
Motorové oleje, priemyselné mazadlá, nepoužité laky, nátery, plechovky od farieb, náterov, živíc, zvyšky farieb, s handry, štetce a iné predmety znečistené týmito látkami. Jedlé oleje a tuky, obaly nekontaminované nebezpečnými látkami, ktoré patria do VKK na tojiskách triedeného zberu.

 


odpady_letak