Projekty

2911, 2016

Ukončenie projektu Modernizácia verejného osvetlenia v obci Soblahov

PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte:

2. Operačný program –  Konkurencieschopnosť a hospodársky rast , Spolufinancovaný z ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja, Prioritná os –  Energetika, Opatrenie – Budovanie a modernizácia VO pre mestá a […]

1510, 2015

Modernizácia verejného osvetlenia v Soblahove

operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Prijímateľ: Obec Soblahov
Realizácia projektu: 09/2015 – 12/2015

Opis projektu: Zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia a s tým spojená optimalizácia energetickej náročnosti sústavy verejného osvetlenia, zníženie nepriaznivých svetelných emisií a nákladov na […]