Úradná tabuľa 2017-12-10T13:02:39+00:00

Úradná tabuľa obce Soblahov

1101, 2018

Verejná vyhláška – JPÚ v k.ú. Soblahov, časť „Za chodníkom“

11. januára 2018|Categories: Oznamy, Úradná tabuľa|

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Soblahov ( časť k.ú. miestneho názvu „Za chodníkom “ )

– oznámenie účastníkom o plánovanom konaní a o uskutočnení verejného zhromaždenia dňa 8.2.2018 o 17,00 h v sále PD Soblahov.  Oznámenie účastníkom

612, 2017

Zasadnutie OcZ sa uskutoční 13.decembra 2017

6. decembra 2017|Categories: Oznamy, Úradná tabuľa|

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Soblahov sa uskutoční dňa 13.12.2017 o 17,30 h na Obecnom úrade v Soblahove. Srdečne Vás pozývame !

Program zasadnutia

2911, 2017

Návrh: Programový rozpočet obce Soblahov 2018 – 2020

29. novembra 2017|Categories: Oznamy, Úradná tabuľa|

Návrh Programového rozpočtu Obce Soblahov na rok 2018 je zostavený na základe požiadaviek finančnej komisie a rozpočtovej organizácie obce Soblahov vychádzajúcich z potrieb obyvateľov obce Soblahov a je upravený na potreby základných oblastí, ktoré má obec v zmysle prenesených a originálnych kompetencií financovať. Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a podprogramov. Pre rok 2018 je rozpočtovaných 11 programov, ktoré predstavujú 30 podprogramov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov a ktoré kopírujú základné kompetenčné oblasti obce Soblahov. Podstatná časť príjmovej časti návrhu rozpočtu vychádza z predpokladu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktoré obec získava zo štátneho rozpočtu, výberu miestnych daní na porovnateľnej úrovni ako v roku 2017. Prílohy: Návrh rozpočtu

 

2811, 2017

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Soblahov č. 3 /2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a šk. zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy cirkevným zriaďovateľom MŠ a šk. zariadení na kalendárny rok 2018

28. novembra 2017|Categories: Oznamy, Úradná tabuľa, VZN na pripomienkovanie|

VZN č.32017 k pripomienkovaniu