Návrhy VZN obce Soblahov.

VZN je možné pripomienkovať do termínu zasadnutia obecného zastupiteľstva, na ktorom bude VZN prerokované.

VZN o organizácii miestneho referenda

Návrh VZN 12017 o organizácii miestneho referenda na pripomienkovanie

Read More

 0

Návrh dodatku č. 1 k VZN 2/2015

Dodatok č. 1

K Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2015 o poskytovaní sociálnych služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby.

Návrh dodatku 1 k VZN 2/2015

Read More

 0

Návrh VZN č.3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

Podľa §6 ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  musí návrh VZN, návrh rozpočtu obce a záverečného účtu obce visieť na úradnej tabuli najmenej 15 dní pred rokovaním OZ. Dňom vyvesenia […]

Read More

 0

Návrh VZN č. 2/ 2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a šk. zariadení na kalendárny rok 2017

Úplný názov: Návrh VZN č. 2/ 2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a šk. zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy cirkevným […]

Read More

 0

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Soblahov č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce

VZN odpady k pripomienkovaniu

Read More

 0

Návrh VZN č. 6 /2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ na kalendárny rok 2016

Názov VZN:

Návrh VZN  č. 6 /2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ  a šk. zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce  a o určení  výšky dotácie na prevádzku a mzdy cirkevným zriaďovateľom […]

Read More

 0

Návrh VZN č.5/2015 vo veci umiestňovania volebných plagátov na verejných priestranstvách v obci Soblahov

VZN č.52015 k pripomienkovaniu

Read More

 0

Dodatok č.1 k VZN č.3/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

DODATOK č.1 k3_2014

Read More

 0

Návrh VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej šk.dochádzky v ZŠ, o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, na činnosť ŠKD a v zariadení šk.stravovania

VZN č.4/2015 k pripomienkovaniu. návrh VZN 42015 školský zákon

Read More

 0

Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Soblahov

VZN je možné pripomienkovať do 9.3.2015.
Príloha: VZN odpady_32015_návrh

Read More

 0

Návrh VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby

VZN k pripomienkovaniu – VZN_2_2015_soc.služby návrh

Read More

 0