september 2017

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2017 o organizácii miestneho referenda

VZN1 2017 o organizácii miestneho referenda po schválení

Read More

 0

Dodatok č.1 k VZN č.2/2015 o poskytovaní sociálnych služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby

Dodatok č.1 k VZN 22015

Read More

 0

december 2016

VZN 3/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Read More

 0

VZN 2/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení

Read More

 0

VZN 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Read More

 0

december 2015

VZN 6/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ

Read More

 0

VZN 5/2015 – umiestňovanie volebných plagátov

Read More

 0

Dodatok č.1 k VZN 3/2014 o miestnych daniach

Read More

 0

VZN č. 4/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

Plný názov VZN:
Všeobecne záväzné nariadenie obce Soblahov č. 4/2015

o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole,

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole,

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť […]

Read More

 0

VZN č. 3/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce

VZN bolo schválené v OcZ: 1.4.2015
VZN vyvesené na úradnej tabuli: 2.4.2015
VZN nadobúda účinnosť: 15.4.2015

Plné znenie VZN:  VZN odpady_2015_schválené

Read More

 0

VZN č.2/2015 o poskytovaní sociálnych služieb a o úhrade za poskytované služby

VZN bolo schválené v OcZ: 1.4.2015
VZN vyvesené na úradnej tabuli: 2.4.2015
VZN nadobúda účinnosť: 17.4.2015

Plné znenie VZN: VZN_2_2015_soc.služby schválené 2015

Read More

 0

VZN č.1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy

Plný názov VZN: o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy cirkevným zriaďovateľom materských škôl […]

Read More

 0

VZN č. 3/2014 o miestnych daniach

Plný názov: VZN č. 3/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Soblahov
VZN bolo schválené v OcZ: 15.12.2014
návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli: 24.11.2014
VZN nadobúda […]

Read More

 0

december 2014

Dodatok č.1 k VZN 6/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení

Plný názov: DODATOK č. 1 k VZN č 6/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a o určení výšky dotácie na prevádzku […]

Read More

 0

VZN č.2/2014 o Územnom pláne obce Soblahov

plný názov: Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2010 o Územnom pláne obce Soblahov

VZN bolo schválené v OcZ: 10.9.2014
VZN vyvesené na úradnej tabuli: 11.9.2014
VZN nadobúda účinnosť: 29.9.2014

Plné znenie VZN: […]

Read More

 0

VZN č.1/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou

Plný názov: VZN č.1/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o dočasnom obmedzení a zakázaní užívania pitnej vody na území obce Soblahov
VZN bolo schválené v OcZ: 10.9.2014
VZN vyvesený na úradnej tabuli: 11.9.2014
VZN nadobúda účinnosť: 23.9.2014

Plné […]

Read More

 0

VZN č 6/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení

Plný názov: VZN č 6/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy cirkevným zriaďovateľom […]

Read More

 0

november 2013

VZN č.5/2013 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ

Celý názov: VZN č.5/2013 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, o určení výšky príspevku na čiastočnú […]

Read More

 0

Dodatok č.1 k VZN č.3/2012 o miestnych daniach

Plný názov: Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Soblahov.
dodatok k VZN bol schválený v OcZ: 11.9.2013
dodatok k […]

Read More

 0

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa

Plný názov: Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a o určení výšky dotácie na prevádzku a […]

Read More

 0

VZN č.4/2013 o zneškodňovaní odpadových vôd

Plný názov: o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Soblahov
VZN bolo schválené v OcZ: 19.6.2013
VZN vyvesené na úradnej tabuli: 20.6.2013
VZN nadobúda účinnosť: 8.7.2013

Plné znenie VZN: VZN 04/2013

Read More

 0

VZN č.2/2013, o podmienkach držania psov

Plný názov: VZN č. 2/2013 ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území obce Soblahov
VZN bolo schválené v OcZ: 17.4.2013
VZN vyvesené na úradnej tabuli: 18.4.2013
VZN nadobúda účinnosť: 3.5.2013

Plné znenie VZN:VZN 02/2013

Read More

 0

VZN č.3/2013 o prevádzkovaní hazardných hier

Plný názov: VZN č. 3/2013 o prevádzkovaní hazardných hier na území obce Soblahov
VZN bolo schválené v OcZ: 17.4.2013
VZN vyvesené na úradnej tabuli: 18.4.2013
VZN nadobúda účinnosť: 3.5.2013

Plné znenie VZN: VZN 03/2013

Read More

 0

VZN č. 1/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi

Plný názov: VZN č. 1/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce
VZN bolo schválené v OcZ: 20.2.2013
VZN vyvesené na úradnej tabuli: 21.2.2013
VZN nadobúda účinnosť: 8.3.2013

Plné znenie VZN: VZN 01/2013

Read More

 0

december 2012

VZN č. 3/2012 o miestnych daniach

Plný názov: VZN č. 3/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Soblahov.
VZN bolo schválené v OcZ: 12.12.2012
VZN vyvesené na úradnej tabuli: 13.12.2012
VZN nadobúda účinnosť: […]

Read More

 0

VZN č.4/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa

Plný názov: VZN č. 4/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy cirkevným zriaďovateľom […]

Read More

 0

VZN č. 2/2012 o o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb

Plný názov: VZN č. 2/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
VZN bolo schválené v OcZ: 5.9.2012
VZN vyvesené na úradnej tabuli: 6.9.2012
VZN nadobúda účinnosť: 21.9.2012

Plné znenie VZN: VZN 02/2012

Read More

 0

december 2011

VZN č. 3/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom obce Soblahov

VZN bolo schválené v OcZ: 14.12.2011
VZN vyvesené na úradnej tabuli: 15.12.2011
VZN nadobúda účinnosť: 1.1.2012

Plné znenie VZN: VZN 03/2011

 

Read More

 0

november 2010

VZN č. 4/2010 – územný plán obce

Plný názov: VZN č. 4/2010 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť schváleného Územného plánu obce Soblahov
VZN bolo schválené v OcZ: 25.11.2010
VZN vyvesené na úradnej tabuli: 26.11.2010

Plné znenie VZN: VZN 04/2010

Read More

 0

VZN č. 4/2010 – územný plán obce

Plný názov: VZN č. 4/2010 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť schváleného územného plánu obce Soblahov
VZN bolo schválené v OcZ: 10.11.2010
VZN vyvesené na úradnej tabuli: 26.11.2010
VZN nadobúda účinnosť: 10.12.2010

Plné znenie VZN: VZN 04/2010

Read More

 0

VZN č. 2/2010 o reklame v obecnom rozhlase

VZN bolo schválené v OcZ: 29.9.2010
VZN vyvesené na úradnej tabuli: 30.9.2010
VZN nadobúda účinnosť: 15.10.2010

Plné znenie VZN: VZN 02/2010

Read More

 0

VZN č. 3/2010 o vyhradení plagátovacích plôch počas volebnej kampane

Plný názov: VZN č. 3/2010 o vyhradení plagátovacích plôch počas volebnej kampane volieb do orgánov samosprávy obcí.
VZN bolo schválené v OcZ: 29.9.2010
VZN vyvesené na úradnej tabuli: 30.9.2010
VZN nadobúda účinnosť: 15.10.2010

Plné znenie VZN: VZN 03/2010

Read More

 0

VZN č. 1/2010 o verejnom poriadku na území obce

VZN bolo schválené v OcZ: 27.7.2010
VZN vyvesené na úradnej tabuli: 28.7.2010
VZN nadobúda účinnosť: 12.8.2010

Plné znenie VZN: VZN 01/2010

Read More

 0

september 2009

VZN č. 2/2009 o vyhradení plagátových plôch počas volebnej kampane

Plný názov: VZN č. 2/2009 o vyhradení plagátových plôch počas volebnej kampane volieb do orgánov samosprávnych krajov
VZN bolo schválené v OcZ: 16.9.2009
VZN vyvesené na úradnej tabuli: 17.9.2009
VZN nadobúda účinnosť: 1.10.2009

Plné znenie VZN: VZN 02/2009

Read More

 0