Zámer zameniť majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa – pozemok v k.ú. Soblahov ( EKN parc. č. 2150, CKN 5131 )

/, Úradná tabuľa/Zámer zameniť majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa – pozemok v k.ú. Soblahov ( EKN parc. č. 2150, CKN 5131 )