Zámer zameniť majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa – pozemok v k.ú. Soblahov ( CKN parc.č.5163, 5164/2 )

/, Úradná tabuľa/Zámer zameniť majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa – pozemok v k.ú. Soblahov ( CKN parc.č.5163, 5164/2 )