VZN č. 2/2012 o o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb

Plný názov: VZN č. 2/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach VZN bolo schválené v OcZ: 5.9.2012 VZN vyvesené na úradnej tabuli: 6.9.2012 VZN nadobúda účinnosť: 21.9.2012 Plné znenie VZN: VZN 02/2012