VZN č. 1/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi

Plný názov: VZN č. 1/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce VZN bolo schválené v OcZ: 20.2.2013 VZN vyvesené na úradnej tabuli: 21.2.2013 VZN nadobúda účinnosť: 8.3.2013 Plné znenie VZN: VZN 01/2013