VZN č.5/2013 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ

Celý názov: VZN č.5/2013 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v zariadení školského stravovania. VZN bolo [...]