Monthly Archives: november 2015

Home/2015/november

Mikuláš v Soblahove

Oznam pre všetky poslušné detičky! Milé deti, aj tento rok príde do Soblahova Mikuláš! Svoj príchod ohlásil v sobotu 5. decembra 2015, preto sa všetci stretneme v strede obce o 16tej hodine a spoločne ho počkáme. Pripravte si básničky, pesničky alebo aj obrázok pre Mikuláša a jeho anjelikov. A v nedeľu 6.12.2015 Vás pozývame na [...]

Od |2017-12-10T13:02:47+02:0029. novembra 2015|Kultúra a podujatia|0 komentárov

Využite možnosť zľavy v Kúpeľoch Trenčianske Teplice

Zľava 50 % na všetky termálne bazény a 30 % na bazén Grand platí na 1 osobu po preukázaní sa občianskym preukazom s trvalým pobytom v obci Soblahov v období od 1.12. do 23.12.2015 a od 2.1. do 28.2.2016.   Kontakt: Termálne bazény: tel.032 6514 140/775, email: predajprocedur@slktn.sk, Bazén Grand: 032 6514 771. Príloha: Kúpele [...]

Od |2016-01-22T08:08:59+02:0026. novembra 2015|Oznamy|0 komentárov

Návrh VZN č. 6 /2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ na kalendárny rok 2016

Názov VZN: Návrh VZN  č. 6 /2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ  a šk. zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce  a o určení  výšky dotácie na prevádzku a mzdy cirkevným zriaďovateľom MŠ a šk.zariadení so sídlom na území obce Soblahov na kalendárny rok 2016 s účinnosťou od 1.1.2016 Príloha: VZN [...]

Návrh rozpočtu obce Soblahov na rok 2016

Návrh Programového rozpočtu Obce Soblahov na rok 2016 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých komisií a rozpočtovej organizácie obce Soblahov vychádzajúcich z potrieb obyvateľov obce Soblahov. Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a podprogramov. Pre roky 2016 - 2018 je rozpočtovaných [...]

Od |2015-11-26T18:22:03+02:0024. novembra 2015|Oznamy, Úradná tabuľa|0 komentárov

Zámer predať majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa

Zámer predať majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa – byt č.1 v bytovom dome číslo súpisné 402 v katastrálnom území obce Soblahov V  zmysle  §  9a,  ods.  8,  písm.  e),   zák. č.  138/1991  Zb.  o  majetku  obcí   v  znení  neskorších predpisov a podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom obce, obec Soblahov zverejňuje zámer predať majetok [...]

Od |2015-11-24T11:58:18+02:0023. novembra 2015|Oznamy, Úradná tabuľa|0 komentárov

Zámer prenajať nehnuteľný majetok obce Soblahov, na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa

Obec Soblahov v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 zák.č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje svoj zámer prenajať nehnuteľný majetok obce : Obec Soblahov je výlučným vlastníkom pozemku E KN parcela č. 4292 k.ú. Soblahov o výmere 6184 m2 ostatné plochy zapísané na LV č. 2884 vedeného u Okresného úradu Trenčín, katastrálny odbor, z toho predmetnom [...]

Od |2015-11-23T21:10:20+02:0023. novembra 2015|Oznamy, Úradná tabuľa|0 komentárov
Go to Top