Monthly Archives: december 2019

Home/2019/december

VZN obce Soblahov č. 3/2019

Obecné  zastupiteľstvo obce Soblahov vo veciach územnej samosprávy v zmysle §6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, §6 ods. 2 a ods. 12  písm. d) a písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v [...]

Od |2020-07-10T14:03:20+02:0012. decembra 2019|Úradná tabuľa, VZN|0 komentárov

VZN obce Soblahov č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Soblahov

Obecné zastupiteľstvo v Soblahove v súlade s ustanovením § 6 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a  zák. č. 582/2004 Z.z o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení pre územie  obce  Soblahov. Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie (ďalej len „VZN“) [...]

Od |2019-12-12T12:52:49+02:0012. decembra 2019|Úradná tabuľa, VZN|0 komentárov

Programový rozpočet Obce Soblahov 2020-2022

Programový rozpočet Obce Soblahov na rok 2020 je navrhnutý ako vyrovnaný t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 0 €. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 344 096 €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný ako schodkový  -383 046 €. Návrh Programového rozpočtu Obce Soblahov na rok 2020 je [...]

Od |2019-12-12T12:40:12+02:0012. decembra 2019|Rozpočet, Úradná tabuľa|0 komentárov

Obecný ples 2020

Obec Soblahov Vás srdečne pozýva na XIII. OBECNÝ PLES, ktorý sa uskutoční dňa 11.01.2020 o 19:00 hod. v sále PD Soblahov. Do tanca hrá hudobná skupina RITMO a ľudová hudba MLYNÁRI. Vstupenky si zakúpite na Obecnom úrade v Soblahove od 13.12.2019.obecny_ples Vstupné: 33 EUR  

Od |2019-12-10T14:14:57+02:0010. decembra 2019|Kultúra a podujatia|0 komentárov

Ponuka práce

Obec Soblahov príjme na dohodu  zamestnanca,  aj dôchodcu na rozvoz stravy obyvateľom obce v dopoludňajších  hodinách, rozsah cca 2 hodiny denne. Bližšie informácie na Obecnom úrade v Soblahove osobne, príp. telefonicky 6528705.

Od |2019-12-04T14:05:55+02:004. decembra 2019|Oznamy|0 komentárov

Nahlásenie porúch verejného rozhlasu

Vážení spoluobčania, obec  bude realizovať opravy verejného rozhlasu. Žiadame Vás o spoluprácu a oznámenie, ak v blízkosti Vášho domu rozhlas slabo počujete prípadne máte pocit, že je zlé nastavenie, kontaktujte OcÚ, tel. 6528705, soblahov@soblahov.sk.  Ďakujeme Vám za spoluprácu.

Od |2019-12-02T07:22:52+02:002. decembra 2019|Oznamy|0 komentárov