O Z N Á M E N I E – VEREJNÁ VYHLÁŠKA
o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania podľa § 36 odst. 1 zák. č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v z.n.p.
Navrhovateľ Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava,  v zastúpení Bevatron G.Bethlena 50, 940 01 Nové Zámky, –  návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby:
,,ES – TRENČÍN JUH – ES DUBNICA – PREPOJ VNK “    Podrobnejšie informácie Verejná vyhláška ZsD prepoj TN Juh-Dubnica