juraj

Home/Juraj

About Juraj

This author has not yet filled in any details.
So far Juraj has created 152 blog entries.

VZN 4/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa

Všeobecne záväzné nariadenie obce Soblahov č. 4/ 2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy cirkevným zriaďovateľom materských škôl  a školských zariadení na kalendárny rok 2019 s účinnosťou od 1.1.2019 so sídlom na území obce Soblahov. Príloha: VZN 4/2018

Od |2019-01-22T22:11:20+02:003. januára 2019|VZN|0 komentárov

Programový rozpočet obce Soblahov na roky 2019 – 2021

Programový rozpočet Obce Soblahov na rok 2019 je navrhnutý ako vyrovnaný t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 0. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 320 060 €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný ako schodkový - 377 308 €. Návrh Programového rozpočtu Obce Soblahov na rok 2019 je [...]

Od |2018-12-18T22:08:18+02:0013. decembra 2018|Rozpočet|0 komentárov

Dodatok č. 1 k VZN 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Soblahov. Dodatok k VZN bol schválený v OcZ: 12.9.2018 Dodatok k VZN vyvesený na úradnej tabuli: 13.9.2018 Dodatok k VZN nadobúda účinnosť: 1.10.201 Príloha: dodatok VZN 1_2016 odpady schválené

Od |2018-09-24T17:22:57+02:0013. septembra 2018|VZN|0 komentárov

Komunitný plán sociálnych služieb obce Soblahov

Vážení spoluobčania, strategický dokument Komunitný plán sociálnych služieb obce Soblahov na roky 2018 – 2025 bol vypracovaný z dôvodu zosúladenia platnej legislatívy s praxou. Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, platný od 01.01.2009, ukladá povinnosť obce mať vypracovaný komunitný plán [...]

Od |2018-08-03T12:55:54+02:003. augusta 2018|Smernice|0 komentárov

Zásady odmeňovania poslancov 2018

Obecné zastupiteľstvo v Soblahove podľa § 11 ods. 4 písm. k) v spojení s § 25 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (zákon o obecnom zriadení) sa uznieslo na týchto Zásadách odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva obce Soblahov: Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Soblahovea) poslancov [...]

Od |2018-07-30T20:41:07+02:0030. júla 2018|Smernice|0 komentárov