Rozpočet

Home/Rozpočet

Programový rozpočet Obce Soblahov 2020-2022

Programový rozpočet Obce Soblahov na rok 2020 je navrhnutý ako vyrovnaný t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 0 €. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 344 096 €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný ako schodkový  -383 046 €. Návrh Programového rozpočtu Obce Soblahov na rok 2020 je [...]

Od |2019-12-12T12:40:12+02:0012. decembra 2019|Rozpočet, Úradná tabuľa|0 komentárov

Programový rozpočet obce Soblahov na roky 2019 – 2021

Programový rozpočet Obce Soblahov na rok 2019 je navrhnutý ako vyrovnaný t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 0. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 320 060 €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný ako schodkový - 377 308 €. Návrh Programového rozpočtu Obce Soblahov na rok 2019 je [...]

Od |2018-12-18T22:08:18+02:0013. decembra 2018|Rozpočet|0 komentárov

Programový rozpočet obce SOBLAHOV 2017 – 2019

Tento program predstavuje manažment a plánovanie činností obce Soblahov v komplexnej podobe - starosta obce, činnosť orgánov obce - obecné zastupiteľstvo, komisie zriadené pri obecnom zastupiteľstve. Dôležitou súčasťou programu je kontrolná činnosť samosprávy, ekonomika obce a komunikácia s verejnými inštitúciami. Cieľom programu je samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov obce Soblahov, plánujúca [...]

Od |2017-12-10T13:02:44+02:0015. decembra 2016|Rozpočet, Úradná tabuľa|0 komentárov

Záverečný účet Obce Soblahov a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

1. Rozpočet obce na rok 2015 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015 4. Prebytok/schodok  rozpočtového hospodárenia za rok 2015 5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015 8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám [...]

Od |2016-04-14T13:54:27+02:0013. apríla 2016|Rozpočet, Úradná tabuľa|0 komentárov

Rozpočet na roky 2016 – 2018

Programový rozpočet obce Soblahov na rok 2016 Programový rozpočet Obce Soblahov na rok 2016 je navrhnutý ako vyrovnaný t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 0. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 119 919 €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 214 472 €. Schodok kapitálového rozpočtu [...]

Od |2017-12-10T13:02:47+02:0010. decembra 2015|Rozpočet|0 komentárov