Úradná tabuľa

Home/Úradná tabuľa

Stratégia adaptability mesta Trenčín na klimatickú zmenu- správa o hodnotení a návrhu strategického dokumentu

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh dokumentu sú zverejnené podľa zákona o posudzovaní vplyvov na: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/oznamenie-o-strategickom-dokumente-strategia-adaptability-mesta-trenci Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k správe o hodnotení a návrhu strategického dokumentu v súlade s § 12 ods. 2 zákona o posudzovaní vplyvov do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu [...]

Od |2023-01-31T11:31:34+02:0031. januára 2023|Úradná tabuľa|0 komentárov

Zámer predať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa – pozemok v k. ú Soblahov

Obec Soblahov v zmysle § 9a, ods.8, písm. e), zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších prepisov a podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom obce zverejňuje zámer predať nehnuteľný majetok, ako prípad hodný osobitného zreteľa – pozemok v katastrálnom území obce Soblahov (diel číslo 4 z C KN p. č.  2149/27) . [...]

Od |2023-01-30T16:12:07+02:0030. januára 2023|Oznamy, Úradná tabuľa|0 komentárov

Zámer predať nehnuteľný majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa – pozemok v k. ú. Soblahov

Obec Soblahov v zmysle § 9a, ods.8, písm. e), zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších prepisov a podľa platných Zásad hospodárenia majetkom obce, zverejňuje zámer predať nehnuteľný majetok, ako prípad hodný osobitného zreteľa – pozemok v katastrálnom území obce Soblahov (C KN parcela č. 901/3). Podrobnejšie informácie Príloha k zámeru

Od |2023-01-30T16:05:12+02:0030. januára 2023|Oznamy, Úradná tabuľa|0 komentárov

Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN-O Soblahov – oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu v súlade s § 6 ods. 6 zákona do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené, na adresu: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín. Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu a strategický dokument ZaD č. 3 UPN-O spolu s [...]

Od |2023-01-27T09:11:50+02:0025. januára 2023|Oznamy, Úradná tabuľa|0 komentárov
Go to Top