Úradná tabuľa

Home/Úradná tabuľa

Oznam pre verejnosť o Zmenách a doplnkoch č. 3 Územného plánu obce Soblahov

Obec Soblahov pristupuje k aktualizácii územnoplánovacej dokumentácie na základe uznesenia č. 26/4-2021 zo dňa 22. 9. 2021,  pričom cieľom aktualizácie  ÚPN obce je riešiť viaceré zmeny funkčného využitia, reflektovať na známe podnety verejnosti, prehodnotiť  indexy zastavanosti , či riešiť praktické aspekty vyskytujúce sa pri aplikácii vo výkone stavebného úradu a to tak,  aby schválené  Zmeny a [...]

Od |2021-10-25T11:48:37+02:0025. októbra 2021|Oznamy, Úradná tabuľa|0 komentárov

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENIE o pokračovaní stavebného konania, upovedomenie o doplnených podkladoch a o upustení od ústneho pojednávania.: „Novostavba rodinného domu č.1, č.2, č.3., č.4 a č.5“ ( Palmovská – Soblahov), na pozemkoch na parc.č. 4697/291, 4697/123, 4697/10, 4697/40, 4697/290, 4697/123, 4697/290, 4697/192, 4697/44, 4697/288, k.ú. Soblahov.  Verejná vyhláška _Capitis_oznam o doplnení podania

Od |2021-10-19T15:20:06+02:0019. októbra 2021|Úradná tabuľa|0 komentárov

Zverejnenie zámeru prenajať priestory Obecného domu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Soblahov v zmysle § 9 a) ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer prenájmu priestorov Obecného domu z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Zverejnenie zámeru prenajať priestory Obecného domu z dôvodu hodného osobitného zreteľa Predmet nájmu: Spoločenské priestory Obecného domu vo výlučnom vlastníctve obce Soblahov, [...]

Od |2021-10-12T22:11:12+02:0011. októbra 2021|Úradná tabuľa|0 komentárov

Verejná vyhláška o začatí stavebného konania

Stavebník Poľnohospodárske družstvo Trenčín, 913 38 Soblahov 389, podali dňa 12.08.2021 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Ochranné oplotenie proti škodám spôsobených poľovnou zverou“, na pozemkoch kultúrneho dielu „Pod Šramom“, k.ú. Soblahov (v zmysle nájomných zmlúv s vlastníkmi pozemkov za účelom pestovania kultúrnych plodín). Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. Prílohy: Oznámenie situácia [...]

Od |2021-09-09T08:12:06+02:006. septembra 2021|Úradná tabuľa|0 komentárov