Úradná tabuľa

Home/Úradná tabuľa

Rozhodnutie č. OU-TN-OOP4-2022/024339-017 – Verejná vyhláška o schválení programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Trenčianske Stankovce a Lesy Modr na obdobie rokov 2022-2031

Rozhodnutie č. OU-TN-OOP4-2022/024339-017  Popis konania / Účastníci konania Doručuje sa verejnou vyhláškou podľa § 67 ods. 2 zákona o lesoch, týmto účastníkom konania o schválení programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Trenčianske Stankovce a Lesy Modr na obdobie rokov 2022-2031: Podrobnejšie informácie: Rozhodnutie

Od |2022-09-09T09:14:59+02:009. septembra 2022|Úradná tabuľa|0 komentárov

Zverejnenie zámeru obce Soblahov prenajať nebytové priestory z dôvodu hodného osobitného zreteľa- v Galérii na povale

Obec Soblahov  v zmysle § 9 a) ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce Soblahov z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Podrobnejšie informácie k zámeru

Od |2022-09-06T15:15:00+02:006. septembra 2022|Oznamy, Úradná tabuľa|0 komentárov

Zámer obce Soblahov zameniť majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa – pozemky v k.ú. Soblahov, časť Šípkov

V zmysle § 9a, ods. 8, písm. e), zák. č . 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa platných Zásad hospodárenia s majetkom obce, obec Soblahov zverejňuje  zámer zameniť majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa - pozemok v katastrálnom území obce Soblahov. Podrobnejšie informácie k zámeru  GP  

Od |2022-09-06T15:10:15+02:006. septembra 2022|Oznamy, Úradná tabuľa|0 komentárov

Verejný vyhláška

Oznámenie o schválení návrhu programu starostlivosti o lesy a o vyhlásení ochranných lesov pre lesný celok Trenčianske Stankovce a Lesy Modr, výzva na predloženie pripomienok k návrhu programu starostlivosti o lesy pred vydaním rozhodnutia. Úradný list

Od |2022-08-15T09:00:23+02:0015. augusta 2022|Úradná tabuľa|0 komentárov

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín na roky 2023-2029 s výhľadom do roku 2050 – aktualizácia – oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu v súlade s § 6 ods. 6 zákona do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené, na adresu: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín. Oznámenie o strategickom dokumente - PHSR 2022+8-11 Úradný list

Od |2022-08-09T09:13:34+02:009. augusta 2022|Úradná tabuľa|0 komentárov