Úradná tabuľa

Home/Úradná tabuľa

Verejná vyhláška – Oznámenie o prerokovaní zaradenia lokality SKUEV4019 Dúbravka do národného zoznamu území európskeho významu

Prerokovanie sa uskutoční dňa 11. augusta 2020 o 9.00 h na Obecnom úrade Soblahov. Po schválení národného zoznamu vládou SR a Európskou komisiou sa uvedené územie stane súčasťou európskej sústavy chránených území NATURA 2000. SR tým prispeje k ochrane prírodného dedičstva Európy- predovšetkým biotopu európskeho významu Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité [...]

Od |2020-07-13T08:39:46+02:0013. júla 2020|Oznamy, Úradná tabuľa|0 komentárov

Hromadné podujatia – nové podmienky/Covid-19

Od pondelka 6. júla 2020 sa tiež zmenia aj pravidlá pri organizovaní hromadných podujatí, kde bude šachovnicové sedenie nahradené sedením v každom druhom rade (jednoduchšia kontrola plnenia opatrenia zo strany organizátorov podujatia). Hromadné podujatia nad 1000 ľudí bude možné organizovať aj v prípadoch bez fixného sedenia účastníkov. V interiéroch bude platiť obmedzenie 1 návštevník na [...]

Od |2020-07-06T13:05:45+02:006. júla 2020|Oznamy, Úradná tabuľa|0 komentárov

Výnimky týkajúce sa prekrytia horných dýchacích ciest/Covid-19

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal nové opatrenie, ktorým s účinnosťou od soboty 4. júla 2020 rozšírili výnimky týkajúce sa prekrytia horných dýchacích ciest pre osoby s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a osoby s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie rúška mohlo viesť k zhoršeniu stavu. 03_07_final_opatrenia_ruska

Od |2020-07-06T13:01:53+02:006. júla 2020|Oznamy, Úradná tabuľa|0 komentárov

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu “Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027”

Oznámenie je zverejnené na: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-tren Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu v súlade s § 6 ods. 6 zákona do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené, na adresu: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín. PRVVaVK 2021-2027

Od |2020-07-01T15:30:59+02:001. júla 2020|Oznamy, Úradná tabuľa|0 komentárov

Pristupujeme k ďalšiemu uvoľňovaniu opatrení súvisiacich s Covid-19

Po zhodnotení epidemiologickej situácie na území Slovenskej republiky sa Úrad verejného zdravotníctva SR a odborné konzílium rozhodli pristúpiť k ďalšiemu uvoľňovaniu opatrení, a to nasledovne: Od soboty 20. júna 2020 dochádza proti predchádzajúcemu obdobiu k týmto zmenám: Do zoznamu bezpečných krajín pribudnú Čierna Hora, Monako, Faerské ostrovy a Poľsko, pričom pre oblasť Sliezskeho vojvodstva ÚVZ SR dôrazne odporúča zvážiť nevyhnutnosť [...]

Od |2020-06-22T08:31:44+02:0022. júna 2020|Oznamy, Úradná tabuľa|0 komentárov

Stratégia adaptability mesta Trenčín na klimatickú zmenu – oznámenie o predĺžení lehoty na pripomienkovanie strategického dokumentu

Oznámenie spolu so strategickým dokumentom sú zverejnené na: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/oznamenie-o-strategickom-dokumente-strategia-adaptability-mestatrenci Verejnosť, dotknuté obce a dotknuté orgány môžu doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu a strategickému dokumentu v súlade s oznámením o predĺžení lehoty na pripomienkovanie tohto dokumentu do 30. 06. 2020 na adresu: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín. [...]

Od |2020-06-18T08:11:12+02:0018. júna 2020|Oznamy, Úradná tabuľa|0 komentárov