Úradná tabuľa

Home/Úradná tabuľa

Zverejnenie zámeru prenajať priestory Obecného domu z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Soblahov v zmysle § 9 a) ods.9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer prenájmu priestorov Obecného domu z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Zverejnenie zámeru prenajať priestory Obecného domu z dôvodu hodného osobitného zreteľa Predmet nájmu: Spoločenské priestory Obecného domu vo výlučnom vlastníctve obce Soblahov, [...]

Od |2021-10-12T22:11:12+02:0011. októbra 2021|Úradná tabuľa|0 komentárov

Verejná vyhláška o začatí stavebného konania

Stavebník Poľnohospodárske družstvo Trenčín, 913 38 Soblahov 389, podali dňa 12.08.2021 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „Ochranné oplotenie proti škodám spôsobených poľovnou zverou“, na pozemkoch kultúrneho dielu „Pod Šramom“, k.ú. Soblahov (v zmysle nájomných zmlúv s vlastníkmi pozemkov za účelom pestovania kultúrnych plodín). Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. Prílohy: Oznámenie situácia [...]

Od |2021-09-09T08:12:06+02:006. septembra 2021|Úradná tabuľa|0 komentárov

Povinnosti vyplývajúce pre občanov zo zákona o vodách a zo zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách

V posledných rokoch boli v Slovenskej republike vybudované verejné kanalizácie a čistiarne odpadových vôd, ktoré prispievajú k napĺňaniu environmentálnych cieľov v oblasti vodnej politiky – zabránenie alebo obmedzenie vstupu znečisťujúcich látok do podzemnej vody a zabránenie zhoršeniu stavu útvarov podzemných vôd a povrchových vôd. Napriek tomu, mnohí obyvatelia miest a obcí, v ktorých bola vybudovaná [...]

Od |2021-08-19T09:14:12+02:0019. augusta 2021|Oznamy, Úradná tabuľa|0 komentárov