VZN na pripomienkovanie

Home/VZN na pripomienkovanie

Návrh Dodatku č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Soblahov č. 4/2015 k pripomienkovaniu

Dodatok  č. 1 k VZN č. 4/2015 o mieste a čase  zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ, o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD a o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v zariadení školského stravovania. Návrh Dodatku k VZN č.4_2015 k pripomienkovaniu

Návrh VZN č. 4/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a šk. zariadení na kalendárny rok 2019

Všeobecne záväzné nariadenie obce Soblahov č. 4/ 2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy cirkevným zriaďovateľom materských škôl a školských zariadení na kalendárny rok 2019 s účinnosťou od 1.1.2019 so sídlom na území [...]