VZN

Home/VZN

VZN obce Soblahov č. 3/2019

Obecné  zastupiteľstvo obce Soblahov vo veciach územnej samosprávy v zmysle §6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, §6 ods. 2 a ods. 12  písm. d) a písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v [...]

Od |2020-07-10T14:03:20+02:0012. decembra 2019|Úradná tabuľa, VZN|0 komentárov

VZN obce Soblahov č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Soblahov

Obecné zastupiteľstvo v Soblahove v súlade s ustanovením § 6 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a  zák. č. 582/2004 Z.z o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení pre územie  obce  Soblahov. Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie (ďalej len „VZN“) [...]

Od |2019-12-12T12:52:49+02:0012. decembra 2019|Úradná tabuľa, VZN|0 komentárov

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Soblahov. Dodatok k VZN bol schválený v OcZ: 19.6.2019 Dodatok k VZN vyvesený na úradnej tabuli: 20.6.2019 Dodatok k VZN nadobúda účinnosť dňa: 9.7.2019 Príloha: dodatok VZN 3_2018 miestne dane

Od |2019-08-23T10:17:27+02:0020. júna 2019|Úradná tabuľa, VZN|0 komentárov

Dodatok č. 1 k VZN obce Soblahov č. 4/2015

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Soblahov č. 4/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu [...]

Od |2019-05-07T12:47:59+02:007. mája 2019|VZN|0 komentárov

VZN 4/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa

Všeobecne záväzné nariadenie obce Soblahov č. 4/ 2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy cirkevným zriaďovateľom materských škôl  a školských zariadení na kalendárny rok 2019 s účinnosťou od 1.1.2019 so sídlom na území obce Soblahov. Príloha: VZN 4/2018

Od |2019-01-22T22:11:20+02:003. januára 2019|VZN|0 komentárov

VZN č. 3/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

VZN č. 3/2018 obce Soblahov o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady schválilo obecné zastupiteľstvo v Soblahove dňa 12.12.2018 uznesením č. 75/7-2018.   VZN vyvesené na úradnej tabuli: 13.12.2018 VZN nadobúda účinnosť: 1.1.2019 Príloha: VZN č. 3/2018 

Od |2019-01-25T22:14:28+02:0013. decembra 2018|Úradná tabuľa, VZN|0 komentárov