VZN

Home/VZN

Všeobecne záväzné nariadenie obce Soblahov č. 1/2021

Všeobecne záväzné nariadenie obce Soblahov č. 1/2021 o mieste a čase  zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí VZN 01-2021

Od |2021-03-15T15:35:15+02:0015. marca 2021|VZN|0 komentárov

VZN č.3 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení v zriadovateľskej pôsobnosti obce..

  Všeobecne záväzné nariadenie obce Soblahov č. 3/ 2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy  a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a o určení  výšky dotácie na prevádzku a mzdy cirkevným zriaďovateľom materských škôl a školských zariadení na kalendárny rok 2021 s účinnosťou od 1.1.2021 so sídlom na území obce Soblahov. VZN [...]

Od |2021-01-13T12:58:17+02:0013. januára 2021|VZN|0 komentárov

VZN obce Soblahov č. 3/2019

Obecné  zastupiteľstvo obce Soblahov vo veciach územnej samosprávy v zmysle §6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, §6 ods. 2 a ods. 12  písm. d) a písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v [...]

Od |2020-07-10T14:03:20+02:0012. decembra 2019|Úradná tabuľa, VZN|0 komentárov

VZN obce Soblahov č. 4/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Soblahov

Obecné zastupiteľstvo v Soblahove v súlade s ustanovením § 6 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a  zák. č. 582/2004 Z.z o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení pre územie  obce  Soblahov. Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie (ďalej len „VZN“) [...]

Od |2019-12-12T12:52:49+02:0012. decembra 2019|Úradná tabuľa, VZN|0 komentárov
Go to Top