VZN

Home/VZN

Dodatok č. 1 k VZN obce Soblahov č. 4/2015

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Soblahov č. 4/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu [...]

Od |2019-05-07T12:47:59+02:007. mája 2019|VZN|0 komentárov

VZN 4/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa

Všeobecne záväzné nariadenie obce Soblahov č. 4/ 2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy cirkevným zriaďovateľom materských škôl  a školských zariadení na kalendárny rok 2019 s účinnosťou od 1.1.2019 so sídlom na území obce Soblahov. Príloha: VZN 4/2018

Od |2019-01-22T22:11:20+02:003. januára 2019|VZN|0 komentárov

Dodatok č. 1 k VZN 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Soblahov. Dodatok k VZN bol schválený v OcZ: 12.9.2018 Dodatok k VZN vyvesený na úradnej tabuli: 13.9.2018 Dodatok k VZN nadobúda účinnosť: 1.10.201 Príloha: dodatok VZN 1_2016 odpady schválené

Od |2018-09-24T17:22:57+02:0013. septembra 2018|VZN|0 komentárov

Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Soblahov č. 2 / 2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy cirkevným zriaďovateľom materských škôl a školských zariadení na kalendárny rok 2018 s účinnosťou od 1.1.2018 so sídlom na [...]

Od |2018-02-16T07:44:54+02:0029. novembra 2017|VZN|0 komentárov