Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Soblahov.

Dodatok k VZN bol schválený v OcZ: 12.9.2018
Dodatok k VZN vyvesený na úradnej tabuli: 13.9.2018
Dodatok k VZN nadobúda účinnosť: 1.10.201

Príloha: dodatok VZN 1_2016 odpady schválené