Plný názov: DODATOK č. 1 k VZN č 6/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy cirkevným zriaďovateľom materských škôl a školských zariadení so sídlom na území obce Soblahov na kalendárny rok 2014

VZN bolo schválené v OcZ: 5.11.2014
VZN vyvesené na úradnej tabuli: 6.11.2014
VZN nadobúda účinnosť: 1.12.2014

Plné znenie VZN: dodatok k VZN 06/2014