Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Soblahov.

Dodatok k VZN bol schválený v OcZ: 19.6.2019
Dodatok k VZN vyvesený na úradnej tabuli: 20.6.2019
Dodatok k VZN nadobúda účinnosť dňa: 9.7.2019

Príloha: dodatok VZN 3_2018 miestne dane