Plný názov: Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Soblahov.

dodatok k VZN bol schválený v OcZ: 11.9.2013
dodatok k VZN vyvesený na úradnej tabuli: 12.9.2013
dodatok k VZN nadobúda účinnosť: 29.9.2013

Plné znenie VZN: dodatok k VZN 03/2012