Plný názov: Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy cirkevným zriaďovateľom materských škôl a školských zariadení.

dodatok k VZN bol schválený v OcZ: 13.8.2013
dodatok k VZN vyvesený na úradnej tabuli: 12.9.2013
dodatok k VZN nadobúda účinnosť: 1.10.2013

Plné znenie VZN: dodatok k VZN 04/2012