Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Soblahov č. 4/2015

  • o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole,
  • o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole,
  • o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,
  • o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v zariadení školského stravovania.

Príloha: Dodatok č.1 k VZN 4/2015