Predkladaná dokumentácia vykonaných reštaurátorských prác dokumentuje celý priebeh reštaurovania sochy sv. Jána Nepomuckého s architektúrou, umiestnenej v obci Soblahov. Reštaurátorská realizácia bola vykonaná na objednávku vlastníka dotknutej nehnuteľnosti Obec Soblahov, 913 38 Soblahov (vlastník NKP), a na základe rozhodnutia k zámeru reštaurovania z KPÚ Trenčín zo dňa 12. 4. 2011, číslo spisu: TN/2011/00379-002/001372/VDO, MUD. a rozhodnutia k predloženému Návrhu na reštaurovanie z KPÚ Trenčín zo dňa 4.11.2015, číslo konania KPUTN-2015116083-3/67473.

Príloha: Soblahov_restaurovanie