Okresný úrad Trenčín, odbor opravných prostriedkov v súlade s ust. § 59 ods. 3 správneho poriadku preskúmané rozhodnutie správneho orgánu č. OU-TN-PLO-2017/002379-24-IG zo dňa 4.4.2017. ktorým rozhodol o povolení pozemkových úprav formou JPÚ v časti k.ú. Soblahov – lokalita “Za chodníkom ” ruší a vec vracia na nové prejednanie a rozhodnutie. Znenie rozhodnutia OU-TN-00P4-2017/020653-003-RE nájdete tu