Rok 2022

Marian Hudec
Marian HudecZvolený za starostu obce.
Nezávislý kandidát, počet hlasov 793
Martina Mráziková
Martina Mrázikovánezávislý kandidát
počet hlasov 295
Michal Šedivý
Michal Šedivýnezávislý kandidát
počet hlasov 59
0

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov

1161

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky

60,50%

Percentuálna účasť voličov vo voľbách

Voľby do obecného zastupiteľstva

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa volebných obvodov a v ich rámci v poradí podľa počtu získaných hlasov:

 1. Daniel Mrázik, nezávislý kandidát: 747
 2. Juraj Maláň, Ing. Kresťanskodemokratické hnutie: 643
 3. Monika Červeňanová, nezávislá kandidátka, 596
 4. Ján Vojtek, Ing., nezávislá kandidátka, 569
 5. Juraj Ďuďák, doc., Ing. PhD., Kresťanskodemokratické hnutie: 543
 6. Marián Jantošovič, nezávislý kandidát: 532
 7. Lukáš Beták, Bc., Nezávislý kandidát: 461
 8. Mária Šedivá, Ing., Nezávislý kandidát: 440
 9. Patrik Pleva, nezávislý kandidát: 433

Zápisnica volebnej komisie: Zápisnica MVK

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov
a určil deň ich konania

na sobotu 29. októbra 2022

voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
v slovenskom jazyku a v jazykoch národnostných menšín

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.


Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Soblahov – zoznam kandidátov – starosta

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva Soblahov – zoznam kandidátov do OCÚ Soblahov

Vzhľadom na to, že ku dňu k 30. septembru 2022 je vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19 nariadená izolácia osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19, resp. karanténa osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, vo voľbách, ktoré sa vykonajú 29. októbra 2022 (ďalej len „spojené voľby“) sa uplatní postup podľa zákona č. 185/2022 Z. z. o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon o špeciálnom hlasovaní“).

Z uvedeného vyplýva, že voliči, ktorý majú ku dňu konania spojených volieb prekážku výkonu volebného práva spočívajúcu v zákonom ustanovenom obmedzení osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19 (osoby s nariadenou karanténou alebo izoláciou v súvislosti s ochorením COVID-19) a osoby s nimi žijúce v spoločnej domácnosti (ďalej spolu len „oprávnení voliči“), budú môcť požiadať o špeciálny spôsob hlasovania do špeciálnej prenosnej volebnej schránky, ktoré budú zabezpečovať vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie.

Sídlom špeciálnej volebnej komisie je tzv. určená obec, tzn. obec podľa prílohy k zákonu o špeciálnom hlasovaní, pričom platí, že územný obvod špeciálnej volebnej komisie je zhodný s územným obvodom špeciálneho volebného obvodu. Zákonom o špeciálnom hlasovaní bolo na území Slovenskej republiky ustanovených celkovo 315 určených obcí, t. j. na zabezpečenie špeciálneho spôsobu hlasovania bude utvorených 315 špeciálnych volebných komisií. V prílohe k zákonu o špeciálnom hlasovaní je uvedené, ktoré obce sú súčasťou príslušného špeciálneho volebného obvodu.

Prílohy:

Informácie pre voličaSpôsob hlasovania, Volebné obvody, Zoznamy zaregistrovaných kandidátov

Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalíciePrávo byť volený, Podanie kandidátnej listiny, Podmienky späťvzatia kandidátnej listiny, vzdania sa a odvolania kandidatúry, Delegovanie do volebných komisií

Informácie pre nezávislých kandidátovPrávo byť volený, Podanie kandidátnej listiny, Podmienky vzdania sa kandidatúry

Volebná kampaň  – Často kladené otázky k vedeniu volebnej kampane, Adresy webových sídiel transparentných účtov, Správy o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň

Tlačivá a vzoryTlačivá a vzory pre voľby a vedenie volebnej kampane

Organizačno-technické zabezpečenie volieb – Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb

Financovanie volieb –  Vyhláška o výdavkoch na voľby, Usmernenia na financovanie volieb

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických stránWebové sídlo Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán

Výsledky volieb – Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí a výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov

Rok 2018

Komunálne voľby v obci Soblahov

Výsledky volieb na volby.pravda.sk
Marian Hudec
Marian HudecZvolený za starostu obce.
Nezávislý kandidát, počet hlasov 674
0

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov

759

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky

40,68%

Percentuálna účasť voličov vo voľbách

Voľby do obecného zastupiteľstva

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa volebných obvodov a v ich rámci v poradí podľa počtu získaných hlasov:

 1. Daniel Mrázik, nezávislý kandidát: 548
 2. Monika Červeňanová, nezávislá kandidátka, 453
 3. Juraj Maláň, Ing. Kresťanskodemokratické hnutie: 425
 4. Marián Jantošovič, nezávislý kandidát: 386
 5. Ľubomír Šedivý, nezávislý kandidát: 385
 6. Patrik Pleva, nezávislý kandidát: 384
 7. Lukáš Beták, Bc., Nezávislý kandidát: 379
 8. Juraj Ďuďák, Ing. PhD., Kresťanskodemokratické hnutie: 358
 9. Martin Judiny, Ing., Nezávislý kandidát: 327

Zápisnica volebnej komisie: Zápisnica na uverejnenie výsledkov

Štatistický súhrn volieb: Výsledky volieb 2018

Informácie pre voličov – 2018

Oznámenie o čase a mieste konania volieb pre občanov s trvalým pobytom na adrese: Soblahov

 • Deň a čas konania volieb: 10.11.2018, 7:00 – 22:00
 • Miesto: Obecný dom, Soblahov 470, veľká zasadačka Obecného úradu

Príloha: Oznamánie o komunálnych voľbách

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva obce Soblahov

Príloha: zoznam kandidátov

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Soblahov

Príloha: zoznam kandidátov

Volebná kampaň

Rozhodnutie
Informácia pre voliča
Určenie volebného obvodu pre voľby poslancov OcZ Soblahov a počtu poslancov OcZ
Počet obyvateľov
Zapisovateľka miestnej volebnej komisie
Odovzdanie kandidátnych listín a nahlásenie členov a náhradníkov MVK

Rok 2014

Ing. Eva Ďuďáková
Ing. Eva Ďuďákovánezávislý kandidát
počet hlasov 317
Marian Hudec
Marian HudecZvolený za starostu obce.
Nezávislý kandidát, počet hlasov 406
Mgr. Ján Sivák
Mgr. Ján Siváknezávislý kandidát
počet hlasov 300
0

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov

1030

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky

57,6%

Percentuálna účasť voličov vo voľbách

Voľby do obecného zastupiteľstva

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa volebných obvodov a v ich rámci v poradí podľa počtu získaných hlasov:

 1. Daniel Mrázik, Nezávislý kandidát: 547
 2. Juraj Maláň, Ing. Kresťanskodemokratické hnutie: 469
 3. Lukáš Beták, Nezávislý kandidát: 434
 4. Ján Vojtek, Ing., Nezávislý kandidát: 429
 5. Juraj Ďuďák, Ing. PhD., Kresťanskodemokratické hnutie: 382
 6. Martin Judiny, Bc., Nezávislý kandidát: 360
 7. Marián Jantošovič, Ing. , Kresťanskodemokratické hnutie: 356
 8. Ľubomír Šedivý, Nezávislý kandidát: 356
 9. Patrik Pleva, Nezávislý kandidát: 345

Kompletnú zápisnicu si môžete stiahnuť: zapisnica_KV_2014

Rok 2010

Ing. Eva Ďuďáková
Ing. Eva ĎuďákováZvolená starostkou obce
Nezávislý kandidát, počet hlasov 567
Mgr. Ján Sivák
Mgr. Ján Siváknezávislý kandidát
počet hlasov 306
Ing. Marián Jantošovič
Ing. Marián Jantošovičnezávislý kandidát
počet hlasov 120
Martin Šedivý
Martin Šedivýnezávislý kandidát
počet hlasov 27
0

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov

1029

Počet voličov, ktorým boli vydané obálky

60,92%

Percentuálna účasť voličov vo voľbách

Voľby do obecného zastupiteľstva

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa volebných obvodov a v ich rámci v poradí podľa počtu získaných hlasov:

 1. Štefan Balaj, SMER – SD, SNS : 500
 2. Anton Valach, ĽS – HZDS (117) : 480
 3. Alžbeta Holúbková Mgr., NEKA: 374
 4. Monika Balajová Mgr. SKDÚ, DS: 336
 5. Miroslav Ďuráči, SMER – SD, SNS : 315
 6. Juraj Maláň Ing., KDH: 297
 7. Zuzana Holubková, SMER -SD, SNS: 281
 8. Erika Siváková Mgr., SMER – SMER -SD, SNS : 276
 9. Karol Izrael Ing., SMER – SMER -SD, SNS : 269

Kompletnú zápisnicu si môžete stiahnuť: zapisnica_KV2010