Podľa § 83 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

obec Soblahove zverejňuje návrh komunitného plánu sociálnych služieb a predkladá ho na verejnú diskusiu v termíne do 15.júna 2018. Návrh KPSSS