Vážení spoluobčania,

strategický dokument Komunitný plán sociálnych služieb obce Soblahov na roky 2018 – 2025 bol vypracovaný z dôvodu zosúladenia platnej legislatívy s praxou. Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, platný od 01.01.2009, ukladá povinnosť obce mať vypracovaný komunitný plán sociálnych služieb vo svojom územnom obvode. Komunitný plán svojím obsahom analyzuje stav poskytovaných služieb v obci, mapuje potreby občanov a v strategickej časti uvádza vízie smerovania poskytovania sociálnych služieb do budúcnosti s finančnou nadväznosťou na obecný rozpočet. Dokument zostavili odborníci Komisie sociálnej a zdravotnej, schválilo Zastupiteľstvo obce a je určené pre obyvateľov obce.