Zápisnica z krízového štábu

 • Krízový štáb zasadal dňa 16.11.2021 v Obecnom dome v Soblahove
 • Ústrednou témou zasadnutia bolo prejednanie aktuálnej pandemickej situácie  a prípadné sprísnenie bezpečnostných opatrení v obci Soblahov počas pandémie súvisiacej s ochorením COVID−19
 • Členovia krízového štábu  súhlasia so zavedením od 24.11.2021 nasledovnými opatreniami:
 • Platnosť uvedených opatrení : do odvolania ( minimálne do 15.12.2021)
 • Zrušenie všetkých plánovaných kultúrnych podujatí v uvedenom období
 • Budova Galérie na povale a Obecného domu sa môže prenajímať len za účelom pohrebných karov
 • Budova Obecného domu – zákaz vykonávania stretnutí organizácií  ( JDS, urbár, Melenčárik, Melenčár, Dolinečka). Výnimka na povolené stretnutia len za podmienky OP.
 • Budova Obecného domu – zákaz vykonávania nácvikov ZUŠ-akadémie Jožka Opatovského, SZUŠ Vladimír Ďatelinka. Výnimka na povolené stretnutia len za podmienky OP.
 • Budova Obecného domu – prerušená možnosť návštevy miestnej knižnice
 • Opatrenia pre areál OŠK – platí zákaz vykonávania športových aktivít organizácií v pôsobnosti obce
 • Posilňovňa – zatvorenie posilňovne
 • Telocvičňa – zatvorenie telocvične pre externých užívateľov
 • Opatrenia pre budovu Galérie na povale – Kaderníctvo Lenka – pre túto prevádzku platia aktuálne platné hygienické opatrenia vydané pre všetky maloobchodné prevádzky a prevádzky služieb.