Návrh dodatku č. 1 k VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU č. 2/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a odpady na území obce Soblahov

DODATOK č.1 k VZN 2-2020