Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2016 k pripomienkovaniu