Dodatok č. 1

K Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2015 o poskytovaní sociálnych služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby.