Kontrolná činnosť v I. polroku 2016 bude zameraná:

  • vypracovanie stanoviska k návrhu záverečného účtu  obce Soblahov za rok 2015
  • predloženie správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2015
  • kontrola čerpania rozpočtu v I. polroku 2016
  • kontrola rozpočtových opatrení v priebehu roka 2016
  • kontrola príjmov z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za  za rok 2015
  • spolupráca pri vypracovaní VZN a vnútorných smerníc

Ostatná kontrolná činnosť:

  • kontroly vykonávané na základe uznesení obecného zastupiteľstva
  • účasť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva

 

Podobnosti v prílohe: Návrh plánu