Programový rozpočet Obce Soblahov na rok 2020 je navrhnutý ako vyrovnaný t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 0 €. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 307 029 €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný ako schodkový   – 345 979 €. Návrh Programového rozpočtu Obce Soblahov na rok 2020 je zostavený na základe požiadaviek finančnej komisie a rozpočtovej organizácie obce Soblahov vychádzajúcich z potrieb obyvateľov obce Soblahov a je upravený na potreby základných oblastí, ktoré má obec v zmysle prenesených a originálnych kompetencií financovať. Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a podprogramov.

Viac informácií: Návrh -Programový rozpočet 2020 -2022