Návrh Programového rozpočtu Obce Soblahov na rok 2016 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých komisií a rozpočtovej organizácie obce Soblahov vychádzajúcich z potrieb obyvateľov obce Soblahov. Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a podprogramov. Pre roky 2016 – 2018 je rozpočtovaných 11 programov, ktoré predstavujú 28 podprogramov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov a ktoré kopírujú základné kompetenčné oblasti obce Soblahov.

Príjmová časť návrhu rozpočtu vychádza z predpokladu výnosu dane z príjmov fyzických osôb, ktoré obec získava zo štátneho rozpočtu, výberu miestnych daní na porovnateľnej úrovni ako v roku 2015, ostatných miestnych poplatkov.