Návrh VZN 1/2022  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a odpady na území obce Soblahov:

VZN1-2022 dane a poplatky – NÁVRH