Upozorňujeme občanov, že do 31. januára 2019 sa podáva priznanie k dani z nehnuteľností, ktoré zahŕňa daň z pozemkov, zo stavieb a z bytov. Nepodáva sa však každoročne, ale iba v prípade, keď daňovník v roku 2018 predal alebo daroval, kúpil, či inak získal nehnuteľnosť, skolaudoval, prípadne ak mu bolo vydané na pozemok stavebné povolenie. Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie k dani z nehnuteľnosti podá každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu alebo sa spoluvlastníci dohodnú na zástupcovi, ktorý za nich podá daňové priznanie. Ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, príslušné priznanie podáva jeden z manželov.

V prípade, že občan nehnuteľnosť zdedil, má povinnosť do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti osvedčenia o dedičstve podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností. Sadzby dane z nehnuteľností (pozemkov, stavieb a bytov) sú zadefinované vo VZN č. 3/2018 (www.soblahov.sk/vzn/).