V prílohe opatrenie_UVZ_SR_prevadzky_3_faza 19_05_2020

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/3795/2020 zo dňa 05.05.2020.