Vážení rodičia,

na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa vyučovanie v ZŠ Soblahov od 8. februára 2021 začne za dodržania epidemiologických podmienok. Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR a zodpovedného prístupu, riaditeľstvo ZŠ s MŠ Soblahov v spolupráci so zriaďovateľom sa rozhodlo postupovať nasledovne:

  • testovanie pre obidvoch zákonných zástupcov žijúcich v jednej domácnosti,
  • na testovanie si treba priniesť občiansky preukaz (príp. iný preukaz totožnosti),
  • testovanie sa uskutoční v MOM (priestory telocvične) ZŠ s MŠ Soblahov,

v nedeľu 7.2.2021

v nasledujúcom čase (odporúčané časy):

pedagógovia a zamestnanci ZŠ s MŠ Soblahov

9.45-10.00 hod.

 

 rodičia žiakov detí MŠ, CMŠ

10.00-11.00 hod.

 

 rodičia žiakov 1. stupňa

11.00-13.00 hod.

 

 ostatní občania

13.00-20.00 hod.

 na základe negatívneho testu alebo dokladu o prekonaní ochorenia COVID-19 budú rodičia podpisovať čestné vyhlásenie, ktoré budú dokladať fotokópiou negatívneho testu alebo fotokópiou dokladu o prekonaní ochorenia COVID-19,

  • certifikát negatívneho testu platí 7 dní,
  • čestné vyhlásenie bude na webovej stránke

základnej školy https://zssoblahov.edupage.org

materskej školy https://mssoblahov.edupage.org

cirkevnej materskej školy http://cmssoblahov.sk

prípadne si ho budete môcť vyzdvihnúť pri odchode z testovania,

  • ak sa obidvaja rodičia, prípadne aj len jeden rodič rozhodne bez objektívnych príčin, že sa nebude testovať, dieťa nemôže nastúpiť do ZŠ/MŠ, CMŠ zostáva v dištančnej forme, rodičom nebude preplácaná OČR
  • v prípade, že z objektívnych dôvodov nebudú môcť byť testovaní obidvaja rodičia prípadne jeden z rodičov, o tomto stave informujú riaditeľku ZŠ s MŠ Soblahov/CMŠ
  • negatívny test sa bude vyžadovať od osoby, ktorá bude viesť prípadne vyzdvihovať dieťa/žiaka z MŠ, CMŠ, ŠKD a nie je zákonný zástupca dieťaťa

Testovania sa nemusia zúčastniť:

  • rodičia, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 a majú o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,
  • rodič, ktorého zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19.