Obec Soblahov pristupuje k aktualizácii územnoplánovacej dokumentácie na základe uznesenia č. 26/4-2021 zo dňa 22. 9. 2021,  pričom cieľom aktualizácie  ÚPN obce je riešiť viaceré zmeny funkčného využitia, reflektovať na známe podnety verejnosti, prehodnotiť  indexy zastavanosti , či riešiť praktické aspekty vyskytujúce sa pri aplikácii vo výkone stavebného úradu a to tak,  aby schválené  Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN obce Soblahov  predstavovali komplexný nástroj pre rozvoj obce, s prihliadnutím na zabezpečovanie trvalo udržateľného rozvoja obce.

Písomné podnety je potrebné doručiť osobne, elektronickou poštou alebo poštou priamo na Obecný úrad v Soblahove vo vyššie uvedenej lehote, alebo mailom na adresu  soblahov@soblahov.sk , v rovnakej lehote do 25. 11. 2021.

Informácia o obstaraní ZaD č. 3 pre verejnosť – podrobnejšie informácie