Oznam pre rodičov a žiakov – 18.9. 2020

Riadne prebieha školské vyučovanie, dochádzka na vyučovanie je povinná.

Zákonný zástupca

Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (povinné nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška(jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby)a papierové jednorazové vreckovky.

Dodržiava pokyny riaditeľa školy a pedagogických zamestnancov školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021.

Po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní tri a viac dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie(príloha č. 2). Ak žiak neprinesie vyplnené tlačivo, bude informovaný zákonný zástupca a následne bude žiak odoslaný domov.

priloha_2.docx

Po návrate z dovolenky mimo územia SR po 31.8. 2020 v záujme ochrany vašich detí, doporučujeme nástup do školy po 14 dňoch karantény alebo po preukázaní negatívneho testu.

Rodič nevstupuje do budovy školy.

V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.

Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Organizácia školy – od 21.9.  /zelená fáza/

Príchod a odchod do školy  (rúška, dezinfekcia rúk, rozostup):

  1. stupeň – hlavný vchod 7:45 – 8:00
  2. stupeň – vchod od telocvične 7:45 – 8:00

Používanie rúšok v spoločných interiéroch školy je povinné, žiaci druhého stupňa používajú rúško i vo svojich triedach.

Vyučovací proces – od 21.9. 

Vyučovací proces bude prebiehať podľa riadneho rozvrhu.

Školský klub  – od 21.9.

Ranné oddelenie ŠKD v čase od 6:30 – 8:00 bude otvorené pre všetkých prihlásených žiakov 1. až 4. ročníka – zberná trieda

Po skončení vyučovania ŠKD pracuje pre všetkých prihlásených žiakov 1. až 4. ročníka v troch oddeleniach ŠKD do 17:00.

Školská jedáleň – od 21.9.

Školská jedáleň bude otvorená pre všetkých žiakov,  ktorí sa prihlásili na stravovanie. Treba nosiť čip.

Lucy´s English School – kurz anglického jazyka.

Vážení rodičia,

Máme pred sebou nový školský rok 2020/2021 a zároveň nás čakajú malinké reformy v rámci jazykového kurzu anglického jazyka, a preto som sa rozhodla Vás informovať akou formou bude prebiehať výučba. Prihlásenie na jazykový kurz bude prebiehať elektronicky na mailovú adresu: lucia.plevova1@ gmail.com do 7. 9. 2020.

Mesačná platba je 20 eur. Každému ďalšiemu  súrodencovi pripadá  50 % zľava z mesačného poplatku, ak je prihlásení u mňa na kurze AJ v ZŠ alebo v MŠ.

Žiaci 1. – 9. ročníka nemôžu mať jazykový kurz v priestoroch školy v rámci mesiaca september.

Od 1. 10. 2020   bude prebiehať výučba pre 1. ročník v priestoroch školy v pondelky od 14:00 – 14:45 .

O aktuálnych zmenách týkajúcich sa Covid 19, ktoré by ovplyvnili začiatok výučby AJ v priestoroch školy, Vás budem informovať prostredníctvom mailu.

prihlaska_kurz_ANJ.doc

zapisny_oznam.doc

Teším sa na Vás.                                                                                                   Vaša lektorka   Miss Plevová