Obec Soblahov v zmysle § 23 písm. a) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších právnych úprav vykoná cestou kontrolných skupín obce preventívne protipožiarne prehliadky v objektoch fyzických osôb a objektoch právnických osôb a fyzických osôb- podnikateľov, u ktorých nevykonáva v zmysle § 25 ods. 1 písm. a) vyššie citovaného zákona štátny požiarny dozor okresné riaditeľstvo. Prehliadky budú vykonané v nedeľu 26.3.2017 od 9,00 hodiny v domoch od súpisného čísla 351 a vyššie. Ďakujeme za pochopenie.