Spoločnosť EKOREM s.r.o Lipany oznamuje vlastníkom a užívateľom dotknutých pozemkov vykonanie výrubov v ochrannom pásme a pod vonkajším elektrickým vedením VN 258 prechádzajúcim k.ú. obce Soblahov v termíne od 17.10. do 30.12.2015 z dôvodu havarijného stavu na časti vedenia. Oznámenie verejnou vyhláškou