V posledných rokoch boli v Slovenskej republike vybudované verejné kanalizácie a čistiarne odpadových vôd, ktoré prispievajú k napĺňaniu environmentálnych cieľov v oblasti vodnej politiky – zabránenie alebo obmedzenie vstupu znečisťujúcich látok do podzemnej vody a zabránenie zhoršeniu stavu útvarov podzemných vôd a povrchových vôd.
Napriek tomu, mnohí obyvatelia miest a obcí, v ktorých bola vybudovaná kanalizácia, nepripojili svoje nehnuteľnosti na stokovú sieť verejnej kanalizácie a akumulujú odpadové vody v žumpách. Vývoz týchto vôd zo žúmp vo veľa prípadoch nie je vykonávaný v súlade s platnou legislatívou. Z uvedeného dôvodu bol v roku 2018 novelizovaný zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), aby sa postupne zabránilo nekontrolovanému vývozu odpadových vôd zo žúmp. Prijatá legislatíva má za cieľ zvýšiť ochranu povrchových a podzemných vôd, lebo riziko znečistenia nesprávnou prevádzkou žumpy, s prihliadnutím na tisíce žúmp na Slovensku je veľmi významné.
Podľa § 36 ods. 4 vodného zákona je „ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, povinný zabezpečiť ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd (ČOV) a na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky. Odvoz odpadových vôd môže vykonávať len prevádzkovateľ verejnej kanalizácie, obec alebo osoba oprávnená podľa osobitného predpisu (živnostenské oprávnenie). Ten, kto vykonáva odvoz odpadových vôd, je povinný vydať doklad o odvoze tomu, kto o odvoz požiadal; doklad o odvoze odpadových vôd obsahuje:
1. meno, priezvisko a adresu toho, komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný
2. dátum odvozu
3. miesto umiestnenia žumpy
4. množstvo vyvezených odpadových vôd
5. názov osoby, ktorá odvoz odpadových vôd vykonala
6. adresu čistiarne odpadových vôd, kde boli odpadové vody vyvezené
Nepredloženie dokladov o zneškodňovaní odpadových vôd zo žumpy na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy je v zmysle § 77 ods. 1, písm. p) vodného zákona priestupkom na úseku ochrany vôd, vodných tokov a vodných stavieb.

V roku 2018 bol novelizovaný aj zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách, ktorý vlastníkom stavby alebo pozemku v § 23 ods. 2, ukladá povinnosť pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové vody, na verejnú kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v obci, na ktorej území sa stavba alebo pozemok nachádza, je zriadená a vlastník stavby alebo vlastník pozemku nemá povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy na iný spôsob nakladania
s odpadovými vodami. Vlastník stavby alebo vlastník pozemku, na ktorom bola povolená žumpa, je povinný pripojiť stavbu alebo pozemok na verejnú kanalizáciu, ak je to technicky možné a nevyžaduje si to neprimerane vysoké náklady.
Povinnosť pripojiť stavbu alebo pozemok na verejnú kanalizáciu novela určila do 31.12.2021.
Nesplnenie tejto povinnosti je v zmysle § 40 ods. 1, písm. e) zákona č. 442/2002 Z. z. priestupkom na úseku verejných vodovodov a kanalizácií.
Obidve novely (vodného zákona aj zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách) v citovaných paragrafoch majú za cieľ zvýšiť povedomie ľudí o dôležitosti správneho vývozu odpadových vôd na čistiareň odpadových vôd, zvýšiť záujem o pripojenie na verejnú kanalizáciu tam, kde je to možné, poukázať na finančnú výhodnosť pripojenia na verejnú kanalizáciu a tak obmedziť ohrozenie alebo znečistenie podzemných a povrchových vôd. Je v záujme nás všetkých, aby sa voda, ako životne dôležitá zložka životného prostredia a nenahraditeľná surovina a prírodné bohatstvo, zodpovedne chránila a účelne a hospodárne využívala.
Okresný úrad Trenčín postupne začal kontrolu dodržiavania uvedených ustanovení vodného zákona v jednotlivých obciach (vývoz žumpy) a po 31.12.2021 začne aj kontrolu pripojenia na verejnú kanalizáciu. Týmto listom chceme obyvateľov obce upozorniť na platnú legislatívu a pripravované kontroly a umožniť im v predstihu splniť zákonné povinnosti pripojenia na verejnú kanalizáciu do 31.12.2021 a vyhnúť sa tak prípadným sankciám. Je na každom producentovi odpadových vôd ako sa zachová. Je potrebné si uvedomiť, že za nesplnenie povinností uložených zákonom bude niesť aj zodpovednosť.
Nepredloženie vývozných lístkov – pokuta do výšky 169 eur. Pokutu je možné udeliť aj opakovane. Za jeden rok tak pokuta môže prekročiť sumu, ktorú by vlastníci nehnuteľností zaplatili za celoročný vývoz odpadových vôd.

Nepripojenie sa na kanalizáciu – pokuta do výšky 331 eur.

Úradný list