Rozhodnutie Okresného úradu TN, pozemkového a lesného odboru o povolení JPÚ Palmovská