Rozhodnutie Okresného úradu Trenčín, pozemkového a lesného odboru č.j.: OU-TN-PLO-2017/001104-112-IG o prerušení konania vo veci jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Sobblahov – časť Palmovská.  Rozhodnutie o prerušení konania v prílohe…