Oznámenie Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti o životné prostredie o vypracovaní strategického dokumentu. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu v súlade s § 6 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie  zverejnené, na adresu: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01  Trenčín.

Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu

Program rozvoja mesta Trenčín na roky 2016 – 2022 s výhľadom do roku 2040